Protestantse Gemeente Vlieland

Onze organisatie

De Protestantse Gemeente Vlieland maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (P.K.N.) https://www.protestantsekerk.nl. Lokale kerken (gemeenten) bepalen hun eigen beleid, maar wel binnen de regels van de kerkorde. De kerkeraad is het bestuur. Hij bestaat uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant. Vergaderingen van de kerkeraad zijn openbaar.