Protestantse Gemeente Vlieland

Financiën en ANBI

Financiële bijdragen

Ook een kerkelijke gemeente kan niet zonder geld. Het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente te Vlieland is:
NL95RABO0367600021 t.n.v. Protestantse gemeente Vlieland te Vlieland.
Onder ANBI ziet u o.a. de begroting en het financieel jaarverslag.

Elke zondag wordt er in de kerkdienst gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor het kerkewerk. De diaconie collecteert volgens bijgaand rooster:
Collecterooster 2023 PG Vlieland
Bijdragenadvies Friesland

Kerk in Actierooster 2023
Collecterooster 2023:

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL08RABO0367600714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland te Vlieland

ANBI

De Protestantse Gemeente Vlieland heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instellingen). Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben belastingvoordelen bijvoorbeeld bij erven of schenkingen.

A. Algemene gegevens

De Protestantse Gemeente Vlieland
Kerkplein 7
8899 AW  Vlieland

Mail scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
KvK nummer: 81725078
KvK nummer Diaconie: 81725175
RSIN nummer: 003952150
RSIN nummer Diaconie: 824130121
RSIN nummer Stichting Kerksteun: 859544941

B. Samenstelling bestuur

Ouderlingen (1), diaken (2) en kerkrentmeester (2).

C. Doelstelling en visie

De doelstelling van de instelling: een duidelijke samenvatting: zie hiervoor het beleidsplan.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de protestantse gemeente Vlieland: beleidsplan 2016-2020 en het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk:
beleidsplan dienstenorganisatie 2013-2016

E. Beloningsbeleid

Zie hiervoor de website van de protestantse kerk in Nederland www.pkn.nl/actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden.

F. Verslag activiteiten

Een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands;
Jaarverslag diaconie; Jaarverslag diaconie 2021

G. Voorgenomen bestedingen

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop:

Verkort overzicht begroting 2021 CvK PG Vlieland
Verkort overzicht begroting Diaconie 2021 PG Vlieland

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar 2020 ziet u in:

PG Vlieland, verkort jaaroverzicht diaconie 2020
PG Vlieland verkort jaaroverzicht 2020