Protestantse Gemeente Vlieland

Financiën en ANBI

Financiële bijdragen

Ook een kerkelijke gemeente kan niet zonder geld. Het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente te Vlieland is:
NL95RABO0367600021 t.n.v. Protestantse gemeente Vlieland te Vlieland.
Onder ANBI ziet u o.a. de begroting en het financieel jaarverslag.

Elke zondag wordt er in de kerkdienst gecollecteerd. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor het kerkewerk. De diaconie collecteert volgens bijgaand rooster:
Collecterooster 2024 PG Vlieland
Bijdragenadvies Fryslân 2023

Kerk in Actierooster 2024
Collecterooster 2024

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL08RABO0367600714 t.n.v. Diaconie Gemeente Vlieland te Vlieland

ANBI

De Protestantse Gemeente Vlieland heeft de ANBI-status (Algemeen nut beogende instellingen). Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben belastingvoordelen bijvoorbeeld bij erven of schenkingen.

A. Algemene gegevens

De Protestantse Gemeente Vlieland
Kerkplein 7
8899 AW  Vlieland

Mail scriba@protestantsegemeentevlieland.nl
KvK nummer Prot. Gem. Vlieland: 81725078
KvK nummer Diaconie: 81725175
RSIN nummer Prot. Gem. Vlieland: 003952150
RSIN nummer Diaconie: 824130121
RSIN nummer Stichting Kerksteun: 859544941

B. Samenstelling bestuur

Ouderlingen (1), diaken (2) en kerkrentmeester (2).

C. Doelstelling en visie

De doelstelling van de instelling: een duidelijke samenvatting: zie hiervoor het beleidsplan.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de protestantse gemeente Vlieland: Beleidsplan 2023 – 2025 en het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk:
Beleidsplan dienstenorganisatie 2013-2016

E. Beloningsbeleid

Zie hiervoor de website van de protestantse kerk in Nederland www.pkn.nl/actief in de Kerk – Arbeidsvoorwaarden.

F. Verslag activiteiten

Een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten, op hoofdlijnen en in begrijpelijk Nederlands;
Jaarverslag diaconie en college van kerkrentmeesters;
Verslagen College van Diakenen en Kerkrentmeesters

G. Voorgenomen bestedingen

Hier vindt u de begrotingen voor 2024 van de Protestantse Gemeente Vlieland en van de Diaconie.
Vlieland PG begroting 2024
Vlieland PG Diaconie begroting 2024

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar 2022 ziet u in:
Verkorte jaarrekening PGV 2022
Verkorte jaarrekening Diaconie 2022